உன் மனதால்
காதல் கொள்..!!
உன் தனிமையால் அல்ல..!!

Advertisements

They asked,

“Why choosing friends over love?”

I replied,

“You can love anyone but not everyone, but in friendship it’s the other way around..!!”

NIGHT OWLER 🦉

கண்ணீர் காய்ந்தாலும்,
கவலைகள் மறைவதில்லை..!!
புன்னகையை மறைத்தாலூம்,
மகிழ்ச்சிக்கு வார்த்தையில்லை..!!

கூவை 🦉

Loosing me is a loss to them..,
Because
It’s not me who is loosing them..!!

NIGHT OWLER 🦉

நான் காதலிக்கிறேன்,
மனிதர்களை அல்ல..,
மரங்களை..!!
நான் நேசிக்கிறேன்,
விமானங்களை அல்ல..,
விதைகளை..!!

கூவை 🦉

If gifts bring smile…!!
Then try,
Gifting the smile..!!

NIGHT OWLER 🦉

Heart to Soul
I’m sorry for hurting you,
By letting people in and out…!!
And thankyou for saving me,
From the savage people around me…!!

NIGHT OWLER 🦉

When I wished to fight with you..,

You was fighting for your life..!!

When I cried to live with you..,

Your soul parted away from the world..!!

When I searched all around for you..,

You revealed your life living within me..!!

NIGHT OWLER 🦉

Blog at WordPress.com.

Up ↑